ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

สภาพของโรงเรียนในสังกัด สพปงนครศรีธรรมราช เขต 4